ÁGORA PARTICIPA EN UN GAC EN INTERVENCIÓ SOCIAL, CREAT PER CONÈIXER- INTERVENIR-TRANSFORMAR

Arrenca el segon nivell del GAC (Grup d’Aprenentatge Col.laboratiu- Grup d’Actualització Científica) en intervenció social, una experiència que pensem que val la pena difondre ja que es tracta d’una iniciativa innovadora, d’ actualització i generació de coneixement professional, que cerca l’ excel·lència a partir de l’aprenentatge  col.laboratiu, la cooperació i l’intercanvi.

Al llarg del 2015, 16 professionals de l’Ajuntament de Lleida hem participat en una acció formativa que pretén promoure un espai estable d’actualització i de desenvolupament de noves formes de coneixement.

La necessitat parteix del propi col·lectiu professional , que vol actualitzar coneixements però manifesta dificultats per trobar les fonts actuals per sistematitzar i obtenir informació, en un dia a dia ,que no afavoreix disposar de temps i/o l’autoexigència personal per mantenir-se actiu en la lectura d’autors contemporanis o clàssics i la recerca de material acadèmic, entre altres,

El reciclatge professional i l’actualització de coneixements són imprescindibles, més encara en professions en les què l’objecte de treball és variable, complex, i requereix que els i les professionals s’ajustin als canvis socials de forma permanent, estiguin al dia , i també siguin capaços de recórrer a les bases de la professió, als clàssics que en el seu dia van teixir els orígens, per tal de no perdre el nord i l’essència , adaptant-se al context professional real.

En general, els i les professionals del treball social es mantenen al dia un través de formacions especialitzades que aporta l’empresa per la qual treballen, o bé i de forma complementària i lliure, assistint a cursos especialitzats en funció de l’àmbit professional en que exerceixen. No obstant això, s’observa que l’especialització no ajuda a la mirada integral ni al coneixement global de la professió. És la dificultat d’unir la teoria i la pràctica. Quina part hi ha de Sentit Comú, de Coneixement ordinari i de Coneixement Tècnic-Científic En Cada Una de les Actuacions concretes dels treballadors socials de nivell individualitzat, familiar o comunitari?

L’any 2015 vàrem llegir i discutir autors clàssics i contemporanis, ens vàrem fer preguntes com: Què diu Zygmunt Bauman sobre la societat líquida? la societat xarxa de Manuel Castells explicaria el que veiem en el nostre dia a dia? podem tornar a la pedagogia de Freire?Estem defraudant a Mary Richmond? …

Partim amb els i les professionals de la idea que “saber és poder” d ‘Auguste Comte. Si sabem, coneixem, estarem establint les bases per a poder provocar canvis en el nostre d’exercici de la professió, donarem consistència als nostres arguments, estarem caminant cap a una actitud científica i cap a l’excel·lència professional.

Al 2015 es va proposar al grup la lectura estable d’1 article científic mensual i un llibre per semestre per aquells amb més de desitjos de connectar amb el món acadèmic. Cada lectura requeria la realització d’una fitxa resum del contingut, elements per al debat i la reflexió en grup i la recomanació personal de llegir o no en funció de l’interès suscitat. Totes les fitxes es realitzades s’han compartit a la intranet de la regidoria per tal de posar a disposició de tots els professionals la mateixa, éssent o no participant del GAC, la possibilitat de seguir també els productes de manera informal.

 Els avantatges de l’aprenentatge col·laboratiu són múltiples, podent destacar entre ells l’ estimulació d’habilitats personals, afavorir els sentiments d ‘auto eficiència i propiciar, a partir de la participació individual, la responsabilitat compartida pels resultats del grup. En relació al coneixement, el treball col·laboratiu ha permès l’assoliment d’objectius que són qualitativament més rics en continguts.

Un altre avantatge de l’aprenentatge col·laboratiu és que ha propiciat en els i les professionals, la generació de coneixement. L’any 2016 seguim llegint i reflexionant, debatent, aportant idees i incorporant , de la ma d’Alba Pirla, membre de l’àgora,  que aporta la metodologia i la mentoria del GAC, noves iniciatives com l’escriptura d’articles científics, comunicacions per Congressos  i /o la proposta de recerques aplicades així com el treball per monogràfics de màxima actualitat per la professió

Iniciatives replicables i interessants que val la pena compartir per poder anar desenvolupant des del dia a dia la nostra professió.

Podeu trobar tota la informació del projecte aqui,

Professionals amb ganes de replicar el projecte o conèixer millor la iniciativa podeu contactar amb l’ Alba a través d’un missatge a l’ Ágora.

 

ÁGORA PARTICIPA EN UN GAC EN INTERVENCIÓN SOCIAL, CREADO PARA CONOCER- INTERVENIR-TRANSFORMAR

Arranca el segundo nivel del GAC en intervención social, una experiencia que pensamos que vale la pena difundir ya que se trata de una iniciativa innovadora, de actualización y generación de conocimiento profesional, ciència, que busca la excelencia profesional a partir del aprendizaje colaborativo, la cooperación y el intercambio.

A lo largo de 2015, 16 profesionales del Ayuntamiento de Lleida hemos participado en una acción formativa que pretende promover un espacio estable de actualización y de desarrollo de nuevas formas de conocimiento.

La necesidad parte del propio colectivo profesional, que quiere actualizar conocimientos pero manifiesta dificultades para encontrar las fuentes actuales para sistematizar y obtener información, en un día a día  que no favorece disponer de tiempo y / o la autoexigencia personal para mantenerse activo en la lectura de autores contemporáneos o clásicos y la búsqueda de material académico, entre otros.

El reciclaje profesional y la actualización de conocimientos son imprescindibles, más aún en profesiones en las que el objeto de trabajo es variable, complejo, y requiere que los profesionales se ajusten a los cambios sociales de forma permanente, estén al día, y también sean capaces de recurrir a las bases de la profesión, a los clásicos que en su día tejieron los orígenes, para no perder el norte y la esencia, adaptándose adaptarse al contexto profesional real.

En general, los y las profesionales del trabajo social se mantienen al día un través de formaciones especializadas que aporta la empresa para la que trabajan, o bien y de forma complementaria y libre, asistiendo a cursos especializados en función del ámbito profesional en que desempeñan. Sin embargo, se observa que la especialización no ayuda a la mirada integral ni al conocimiento global de la profesión. Es la dificultad de unir la teoría y la práctica. ¿Qué parte hay de Sentido Común, de Conocimiento ordinario y de Conocimiento Técnico-Científico En Cada Una de las Actuaciones concretas de los trabajadores sociales de nivel individualizado, familiar o comunitario?

En 2015 leímos y discutimos textos de autores clásicos y contemporáneos, nos hicimos preguntas como: ¿que dice Zygmunt Bauman sobre la sociedad líquida? ¿La sociedad red de Manuel Castells: explicaría que vemos en nuestro día a día? ¿podemos volver a la pedagogía de Freire? ¿Estamos defraudando a Mary Richmond? …

Partimos con los y las profesionales de la idea de que “saber es poder” de Auguste Comte. Si sabemos, conocemos, estaremos sentando las bases para poder provocar cambios en nuestro ejercicio de la profesión, daremos consistencia a nuestros argumentos, estaremos caminando hacia una actitud científica y hacia la excelencia profesional.

2015 se propuso al grupo la lectura estable de 1 artículo científico mensual y un libro por semestre para aquellos con más de deseos conectar con el mundo académico. cada lectura requería la realización de una ficha resumen del contenido, elementos para el debate y la reflexión en grupo y la recomendación personal de leer o no en función del interés suscitado. todas las fichas se realizadas han compartido en la intranet de la concejalía para poner a disposición de todos los profesionales la misma, siendo o no participantes del GAC, la posibilidad de seguir también los productos de manera informal.

Las ventajas del aprendizaje colaborativo son múltiples, pudiendo destacar entre ellos la estimulación de habilidades personales, favorecer los sentimientos de auto eficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. En relación al conocimiento, el trabajo colaborativo ha permitido el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos en contenidos.

Otra ventaja del aprendizaje colaborativo es que ha propiciado en los y las profesionales, la generación de conocimiento. En el año 2016 seguimos leyendo y reflexionando, debatiendo, aportando ideas e incorporando, de la mano de Alba Pirla, miembro del ágora, que aporta la metodología y la mentoría del GAC, nuevas iniciativas como la escritura de artículos científicos , comunicaciones y / o la propuesta de investigaciones aplicadas así como el trabajo por monográficos de máxima actualidad para la profesión

Iniciativas replicables e interesantes que vale la pena compartir para poder ir desarrollando desde el día a día nuestra profesión.

Pueden encontrar toda la información del proyecto aquí

Profesionales con ganas de replicar o conocer major la iniciativa pueden contactar con Alba a través de un mensaje en Ágora.