PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR

La modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència estableix el requisit, pel que fa a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat...