La modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència estableix el requisit, pel que fa a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual.

En aquest sentit, s’haurà d’acreditar aquesta circumstància, provisionalment, mitjançant una certificació negativa d’antecedents penals emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals. Ben aviat, serà el Registre Central de Delinqüents Sexuals qui s’encarregarà, entre altres funcions, d’emetre aquests certificats.

Aquesta norma es fa extensiva també a les persones que hi col·laborin en activitats (públiques i privades) que impliquin contacte habitual amb menors de manera voluntària, en programes de pràctiques o de beques.

 

Si voleu ampliar aquesta informació us deixem els següents enllaços:

Nota informativa del Departament de Benestar Social i Família (14/01/2016).

Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.