Em dic Sergi González i primer de tot agrair a l’Àgora de Treball Social de Lleida  l’oportunitat d’explicar-vos què és la XTJOV, Xarxa de Treball amb Joves.

Com vosaltres, sóc Treballador Social i tècnic de joventut i com que una cosa no treu l’altra, crec que aquest és l’espai i el moment idoni per explicar-vos el camí que una bona colla de treballadors i professionals amb i per els joves, molts d’ells treballadors i treballadores socials, hem iniciat en els últims mesos.

Tot ve arrel de l’ACPPJ, Associació Catalana de Professionals en Polítiques de Joventut, que durant mesos va estar dissenyant i elaborant un projecte anomenat “Be YouthWorkerToday” i un dels seus passos més rellevant, el Meeting celebrat a Barcelona del 25 al 27 de novembre de 2015. Aquest projecte i els seu Meeting, amb un abast nacional i internacional, pretenia trencar una de les barreres més important que el projecte havia de superar; la barrera de plantejar el treball amb joves, no només com un element d’identificació entre professionals sinó d’entre treballadors de diferents àmbits i sectors professionals.

Amb aquest objectiu complert calia parlar sobre la conveniència d’invertir temps i dedicació per anar posant elements d’un model de treballmés relacional, enfront al gerencial, que ens aporti a tots i totes, sectors públics i privat,  una xarxa que no tant sols ens identifiqui sinó que ens ajudi i ens faciliti una formació i ens acompanyi en una trajectòria laboral,cada com més integral però a l’hora fragmentada.

Una xarxa que és pot intuir més com una plataforma amb principis de igualtat, horitzontalitat, compartida i oberta; amb un caràcter molt clar entre flexible, formativa i reivindicativa. Una xarxa vista com a mètode però que aporti qualitat, coherència i sentit comú al sistema actual d’atenció als joves. Una xarxa que prioritzi el valor humà davant del tecnològic, descentralitzada, que treballi per comissions, amb productes de petit format però de gran influència, una xarxa que no s’allunyi dels joves, que agradi i cuidi dels professionals, que s’adapti als temps canviants i connectada amb la realitat d’Europa.

La Xarxa de Treball amb Joves és la iniciativa per anar posant les peces en aquest gran trencaclosques, el qual no podrem completar sense una mirada àmplia, transversal, participativa, no mancada d’intuïció i molt menys de l’assaig i error. Una xarxa oberta i transparent que permeti incloure a tothom que treballa amb joves i provingui de qualsevol disciplina i pensada amb i des del territori. Aquí ve l’interèsperquè ens conegueu, perquè som coneixedors que molts de vosaltres, treballadors i treballadores socials de l’àmbit de Lleida, treballeu amb joves i formeu des de fa molts any, un dels col·lectius amb més presència dins el treball amb joves; Des de Centres Oberts, Equip d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, etc…

La iniciativa de l’Àgora de Treball Social és molt interessant i crec que elreconeixement i l’enllaç entre aquestes iniciatives és fonamental  pels objectius comuns. Us animo a visitar-nos a les diferent xarxes socials i participar de les nostres sessions. Al mateix temps animar-vos a participar en aquestes jornades que Àgora està preparant per vosaltres. Compartir en un mateix espai físic i temporal, totes aquells debats, comunicacions i com no contactes,és el moment clau per sumar i créixer més enllà de les xarxes tecnològiques, que tant ens ajuden però també ens separen.

http://www.beyouthworkertoday.net/

@treballemambjov

 


 

Me llamo Sergi González y antes que nada quiero agradecer a Ágora de Trabajo Social de Lleida la oportunidad de explicaros qué es la XTJOV, Red de Trabajo con Jóvenes.

Como vosotros, soy Trabajador Social y técnico de juventud y como que una cosa no quita la otra, creo que este es el espacio y el momento idóneo para explicaros el camino que un grupo de trabajadores y profesionales que trabajamos con y para los jóvenes, muchos de ellos trabajadores sociales, hemos iniciado en los últimos meses.

Todo viene a raíz del ACPPJ, Asociación Catalana de Profesionales en Políticas de Juventud, que durante meses estuvo diseñando y elaborando un projecto llamado “Be YouthWorkerToday” y uno de sus pasos más relevante, el Meeting celebrado en Barcelona del 25 al 27 de noviembre de 2015. Este proyecto y su Meeting, con un alcance nacional e internacional, pretendía romper una de las barreras más importante que el proyecto debía superar; la barrera de plantear el trabajo con jóvenes, no sólo como un elemento de identificación entre profesionales sino de entre trabajadores de diferentes ámbitos y sectores profesionales.

Con este objetivo cumplido había que hablar sobre la conveniencia de invertir tiempo y dedicación para ir poniendo elementos de un modelo de trabajo mas relacional, frente al gerencial, que nos aporte a todos y todas, sectores públicos y privado, una red que no sólo nos identifique sino que nos ayude y nos facilite una formación y nos acompañe en una trayectoria laboral, cada vez más integral pero a la vez fragmentada.

Una red que se puede intuir más como una plataforma con principios de igualdad, horizontalidad, compartida y abierta; con un carácter muy claro entre flexible, formativa y reivindicativa. Una red vista como método pero que aporte calidad, coherencia y sentido común al sistema actual de atención a los jóvenes. Una red que priorice el valor humano frente al tecnológico, descentralizada, que trabaje por comisiones, con productos de pequeño formato pero de gran influencia, una red que no se aleje de los jóvenes, que guste y cuide de los profesionales, que se adapte a los tiempos cambiantes y conectada con la realidad de Europa.

La Red de Trabajo con Jóvenes es la iniciativa para ir poniendo las piezas en este gran rompecabezas, el cual no podremos completar sin una mirada amplia, transversal, participativa, no falta de intuición y mucho menos del ensayo y error. Una red abierta y transparente que permita incluir a todos los que trabajan con jóvenes y provenga de cualquier disciplina y pensada con y desde el territorio. Aquí viene el interès de que nos conozcáis, porque sabemos que muchos de vosotros, trabajadores sociales del ámbito de Lleida, trabajais con jóvenes y formais desde hace muchos años, uno de los colectivos con más presencia dentro del trabajo con jóvenes; Desde Centros Abiertos, Equipo de Atención Especializada, Atención Primaria, etc …

La iniciativa del Ágora de Trabajo Social es muy interesante y creo que el reconocimiento y el enlace entre estas iniciativas es fundamental para los objetivos comunes. Os animo a visitarnos en las diferentes redes sociales y participar de nuestras sesiones. Al mismo tiempo animar a participar en estas jornadas que Ágora está preparando para vosotros. Compartir en un mismo espacio físico y temporal, todas aquellos debates, comunicaciones y como no contactos, es el momento clave para sumar y crecer más allá de las redes tecnológicas, que tanto nos ayudan pero también nos separan.

 

http://www.beyouthworkertoday.net/es/

@treballemambjov