Internet i la tecnologia digital són dos elements centrals que estan al darrere dels canvis que es venen produint en les nostres societats. Ens ho mirem des d’una perspectiva més macro o més micro, les transformacions en les esferes educatives, polítiques, econòmiques, socials, personals, etc., tenen en l’espai digital una nova dimensió des de la qual reconstruir-se i reproduir-se.

Sense anar més lluny, una part important del projecte Àgora passa també per aquesta dimensió digital, a través de la interacció online amb companyes i companys de professió que en alguns casos actuen en un territori proper, però en d’altres ho fan des d’entorns més llunyans. En tots dos casos, l’objectiu és bastir una comunitat que promogui la difusió, l’intercanvi i la generació de coneixement per enfortir i enriquir la intervenció social. En algunes ocasions, la comunitat Àgora es desenvoluparà sobre la base de relacions presencials. En altres casos se sostindrà des de la virtualitat. En aquest sentit, el nostre projecte se suma a altres iniciatives existents dins la xarxa que poden contribuir a la formació de comunitats virtuals amb el treball social com a eix vertebrador.

Tot i la jove emergència d’aquestes possibilitats, hi ha diverses raons per considerar que aquests espais d’interacció digital ens poden ajudar a aconseguir els objectius esmentats anteriorment, enfortint així la nostra professió. A banda d‘això, la pregunta que sorgeix a continuació és si aquests mateixos espais ens poden resultar propicis, no només per la interacció entre professionals, sinó també per la intervenció que fem com a treballadors/es socials. Podem utilitzar els espais digitals per impulsar els canvis de rol desitjats en alguns dels col•lectius amb els què treballem? Poden fomentar la recuperació social? Ens poden servir per aprofundir en l’eliminació d’etiquetes i marques socials i culturals? Poden ser-nos útils per engegar dinàmiques d’autoajuda i de socialització més positives? Millorarien la divulgació, la comunicació i l’intercanvi d’informació que tenim amb els usuaris i usuàries?

Quan pensem des de la lògica de la intervenció, en general, els i les professionals del treball social tendim a associar la noció de comunitat a un entorn geogràfic concret. Amb la nostra formació en treball social comunitari, ens hem capacitat per intervenir amb persones i grups que comparteixen algun tipus de tret o característica comuna, i que sobretot s’emmarquen en un espai físic determinat des del qual treballem, ja sigui aquest el municipi, el barri, el districte, etc. (de vegades ens referim a les persones amb algun tipus de discapacitat, a les persones immigrants, a les persones en una situació de pobresa, a un grup de veïns i veïnes, etc.).

La possibilitat de reflexionar al voltant dels límits del terme comunitat, de preguntar-nos per l’eixamplament del treball social comunitari que ja realitzem, i d’experimentar amb les noves eines d’interacció digital amb les persones amb què treballem, ens podria ajudar a identificar, des de la lògica del treball social, algunes de les amenaces i oportunitats que s’hi presenten, discernint si aquest pot ser un camp propici, o no, per desenvolupar-hi part de la nostra intervenció.
———————————————————————————————————————-

Trabajo social comunitario y… ¿ Virtual?

Internet y la tecnología digital son dos elementos centrales que están detrás de los cambios que se vienen produciendo en nuestras sociedades. Visto desde una perspectiva más macro o más micro, las transformaciones en las esferas educativas, políticas, económicas, sociales, personales, etc., tienen en el espacio digital una nueva dimensión desde la cual reconstruirse y reproducirse.

Sin ir más lejos, una parte importante del proyecto Ágora pasa también por esta dimensión digital, a través de la interacción online con compañeras y compañeros de profesión que en algunos casos actúan en un territorio cercano, pero en otros lo hacen desde entornos más lejanos. En los dos casos, el objetivo es construir una comunidad que promueva la difusión, el intercambio y la generación de conocimiento para fortalecer y enriquecer la intervención social. En algunas ocasiones, la comunidad Ágora se desarrollará en base a relaciones presenciales. En otros casos se sostendrá desde la virtualidad. En este sentido, nuestro proyecto se suma a otras iniciativas existentes dentro de la red que pueden contribuir a la formación de comunidades virtuales con el trabajo social como eje vertebrador.

A pesar de la joven emergencia de estas posibilidades, hay varias razones para considerar que estos espacios de interacción digital nos pueden ayudar a conseguir los objetivos mencionados anteriormente, fortaleciendo así nuestra profesión. Además de lo anterior, la pregunta que surge a continuación es si estos mismos espacios nos pueden resultar propicios, no sólo para la interacción entre profesionales, sino también para la intervención que hacemos como trabajadores/as sociales. ¿Podemos utilizar los espacios digitales para impulsar los cambios de rol deseados en algunos de los colectivos con los que trabajamos? ¿Pueden fomentar la recuperación social? ¿Nos pueden servir para profundizar en la eliminación de etiquetas y marcas sociales y culturales? ¿Pueden sernos útiles para poner en marcha dinámicas de autoayuda y de socialización más positivas? ¿Mejorarían la divulgación, la comunicación y el intercambio de información que tenemos con los usuarios y usuarias?

Cuando pensamos desde la lógica de la intervención, en general, los y las profesionales del trabajo social tendemos a asociar la noción de comunidad a un entorno geográfico concreto. Con nuestra formación en trabajo social comunitario, nos hemos capacitado para intervenir con personas y grupos que comparten algún tipo característica en común, y que sobre todo se enmarcan en un espacio físico determinado desde el cual trabajamos, ya sea este el municipio, el barrio, el distrito, etc. (a veces nos referimos a las personas con algún tipo de discapacidad, a las personas inmigrantes, a las personas en una situación de pobreza, a un grupo de vecinos y vecinas, etc.).

La posibilidad de reflexionar acerca de los límites del término comunidad, de preguntarnos por el ensanchamiento del trabajo social comunitario que ya realizamos, y de experimentar con las nuevas herramientas de interacción digital con las personas con que trabajamos, nos podría ayudar a identificar, desde la lógica del trabajo social, algunas de las amenazas y oportunidades que se presentan, discerniendo si este puede ser un campo propicio, o no, para desarrollar parte de nuestra intervención.